सेवा आयोग

सेवा आयोग सेवा आयोग

सेवा आयोग


‘नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन (संशोधन २०५०)’ ले सेवा आयोग गठनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वि.सं. २०३१ को ऐनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा लोकसेवा आयोगको सदस्य, कुलपतिबाट मनोनीत प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको एक जना सदस्य, प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको एकजना लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान् सदस्य रहने र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सचिव सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था रहेकोमा २०५० को ऐनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सचिव सेवा आयोगको सदस्य–सचिव हुने प्रावधानलाई कायम राखे पनि अध्यक्ष र अन्य सदस्यका हकमा पूरै परिवर्तन गरेको छ । वि.सं.२०५० को ऐनको दफा १३ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कर्मचारीहरूको स्थायी नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ –
(१) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको एक जना सदस्य अध्यक्ष
(२) सभाले तोकेको सभाको एक जना सदस्य सदस्य
(३) सचिव सदस्य–सचिव

सेवा आयोगको गठनको स्वरूप (२०६४ को ऐनको दफा २५ अनुसार)सेवा आयोग यस प्रकार गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
(१) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको सो आयोगको सदस्य – अध्यक्ष
(२) सभाले तोकेको सभाको एक जना सदस्य – सदस्य
(३) सचिव   – सदस्य–सचिव

हाल सेवा आयोग  यस प्रकार रहेको छः

क) मा. दिनेश सिलवाल           – अध्यक्ष
ख) प्रा. केशव सुवेदी               – सदस्य
ग) प्रा. जगत् प्रसाद उपाध्याय  – सदस्य सचिव