डाउनलोड

डाउनलोड डाउनलोड

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सेवा आयोग, नायब सुब्बा पदको खुला तथा आन्तरिक परीक्षा पाठ्यक्रम

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सेवा आयोग, खरिदार पदको खुला तथा आन्तरिक परीक्षा पाठ्यक्रम

कविकुञ्जको प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान निरोगिताको प्रमाण–पत्र

नोकरी विवरण फाराम

सम्पत्ति विवरण फाराम

सपथ ग्रहण कलाकार तथा कर्मचारीले लिनुपर्ने सपथ ग्रहणको नमुना

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सेवा आयोग बढुवाको दरखास्त फाराम

कार्यसम्पादनसम्बन्धी मूल्याङ्कन–फाराम

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि परीक्षा प्रवेश–पत्र

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि दरखास्त फाराम

राष्ट्रिय प्रतिभा उपचार आवेदन फाराम

साहित्यिक पत्रिका सहयोग आवेदन फाराम

लेखक, साहित्यकार परिचय–पत्र आवेदन फाराम २०७७